DIVERFARMING

Viljelyn monipuolistaminen Euroopassa
Maatalous

CANEMURE complementary
Kymenlaakso
Suomessa Elimäki ja Savero; EU:ssa Mediterranean North; Mediterranean South; Atlantic; Continental; Pannonian; Boreal

Toteuttajat
Suomessa Luonnonvarakeskus LUKE
Paavolan kotijuustola
Polven kotijuustola

1.5.2017 - 30.4.2022

Rahoitus
EU Horizon 2020 Sveitsin opetus- ja tutkimusministeriö
Budjetti
Horisontti 2020: 9 999 277,50€
Sveitsin opetus- ja tutkimusministeriö: 458 656,25€
Linkit
http://www.diverfarming.eu/index.php/fi/

Diverfarming -hankkeen tavoitteena on tunnistaa sekä ympäristön että talouden kannalta kestäviä vaihtoehtoja viljelyn monipuolistamiseen useissa jäsenmaissa.


Työpaketit

 1. Uusien järjestelmien kehittäminen
  Kehitetään ja testataan kentällä toteutettavien tapaustutkimusten avulla erilaisia vähäpanoksisia viljelykäytäntöjä hyödyntäviä monimuotoistettuja viljelyjärjestelmiä (viljelykiertojen, vuoroviljelyn ja sekaviljelyn käyttö ruoan, rehun ja teollisuustuotteiden tuotannossa) sekä tavanomaisilla että luonnonmukaisilla viljelyksillä maan tuottavuuden ja viljelysten laadun lisäämiseksi ja koneiden, lannoitteiden, kasvinsuojeluaineiden, energian ja veden tarpeen vähentämiseksi.
 2. Hyötytutkimus
  Tutkitaan, kuinka vähäpanoksisia viljelykäytäntöjä hyödyntävät monimuotoistetut viljelyjärjestelmät voivat lisätä ekosysteemipalvelujen tarjontaa (maaperän viljavuuden lisääminen, maan ja veden saastumisen ehkäiseminen, veden saatavuus, kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen, hiilen sitominen, eroosion ehkäiseminen, maanpäällisen ja maanalaisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja tuholaisten ja tautien hallinta).
 3. Vaikutusten arviointi
  Arvioidaan, kuinka uusien monimuotoistettujen viljelyjärjestelmien käyttö vaikuttaa arvoketjujen loppupäässä ja mukana oleviin toimijoihin, ja tämän perusteella ehdotetaan uusiin tuotantomalleihin mukautettuja uusia organisaatiorakenteita teknisestä, sosiaalisesta, kulttuurisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, viljelijältä kuluttajalle.
 4. Mallien kehittäminen
  Kehitetään ja testataan agroekosysteemimalleja, joiden avulla tutkitaan, kuinka monimuotoistetut viljelyjärjestelmät vaikuttavat maan tuottavuuteen ja maa-kasvi-systeemiin, jotta jokaiselle ilmasto- ja maaperäalueelle ja erikokoisille viljelyksille voidaan valita paras järjestelmä sekä loppukuluttajien että päätöksentekijöiden näkökulmasta.
 5. Järjestelmien arviointi
  Arvioidaan ehdotettuja monimuotoistettuja viljelyjärjestelmiä niiden talousvaikutusten perusteella, kaikilla tasoilla. Analysoidaan merkityksellisiä toimintapolitiikkoja niiden yhteisvaikutusten, ristiriitojen ja takaisinkytkentöjen näkökulmasta ja kehitetään indikaattoreita, joilla kestävän viljelytuotannon mahdollistavaa ympäristöä ja arvoketjun mukauttamista voidaan kuvata.
 6. Viestintä ja tiedonlevitys
  Viestitään, levitetään tietoa ja toimitaan yhteistyössä eurooppalaisten viljelijöiden, osuuskuntien, teollisuuden ja logistiikan alojen kanssa, jotta vähäpanoksisia viljelykäytäntöjä hyödyntäviä monipuolisen viljelyn järjestelmiä voidaan kehittää ja niiden käyttöönottoa voidaan edistää yhdessä arvoketjujen loppupään organisaatioiden kanssa.

Vaikuttavuus

Hankkeen tulokset selitettynä

1) Verkkosovellus, joka auttaa soveltuvan viljelyjärjestelmän valinnassa
2) Ohjeisto kestävien monipuolisten viljelykiertojen toteutukseen
3) Työkalu arvoketjujen kehittämiseen
4) Suorakylvölaitteen prototyyppi
5) Verkosto viljelijöille, jotka kehittävät monipuolista viljelyä
6) ”White paper” politiikkatueksi