FORBIO

Kestävä, ilmastoneutraali ja resurssitehokas metsäbiotalous
Metsätalous

CANEMURE complementary
Valtakunnallinen

Toteuttajat
Itä-Suomen yliopisto (UEF)
Ilmatieteen laitos
Luonnonvarakeskus Luke
Suomen ympäristökeskus SYKE
Euroopan Metsäinstituutti

2015 - 2021

Rahoitus
Suomen akatemia, strategisen tutkimuksen ohjelma (PIHI 2015-2020)
Budjetti
6.1 M€ ( 3.220M€ vuosina 2015-2017 ja 2.878M€ vuosille 2018-2021)
Linkit
Hankesivut (UEF) Jatkorahoituksen tiedote (Ilmasto-Opas)

FORBIO tuottaa uutta osaamista, ratkaisuja ja työkaluja. Hankkeen tavoitteena on turvata kestävän, ilmastoneutraalin ja resurssitehokkaan metsäbiotalouden edellytykset. Metsäbiotalouden toimijat sekä keskeiset ministeriöt ovat hankkeen vuorovaikutuspartnereina ja tutkimustiedon hyödyntäjinä.


Hanke kattaa viisi toisiinsa kytkeytynyttä tutkimusteemaa (ks. toimenpiteet), joiden tutkimukselliset haasteet ratkaistaan tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri partnereiden eritysosaamista hyödyntäen. Ilmatieteen laitoksen erilaiset ilmastoaineistot (nykyilmasto ja CMIP5 ilmastonmuutosvaihtoehtoskenaariot eri aikajänteillä ja alueilla) ja Luonnonvarakeskuksen metsävaratiedot, metsäbiomassan käyttötilastot sekä näiden pohjalta laaditut tasekartat, ovat tärkeitä hankkeen toteutuksessa. Hanke tekee tutkimusyhteistyötä myös useiden kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen kanssa.

Hankkeen vuorovaikutuspartnereina ja tutkimustiedon hyödyntäjinä ovat kansallisesti ja globaalisti merkittäviä metsäbiotalouden toimijoita ja keskeiset ministeriöt. Hankkeen tulokset ja osaaminen hyödyttävät strategioiden ja politiikan valmistelijoita ja päättäjiä Suomen lisäksi laajemmin EU:ssa, mitä edesauttaa Euroopan Metsäinstituutin verkostot ja kanavat. Tutkimustuloksista viestitään monipuolisesti kotimaassa ja kansainvälisesti, jotta ne saadaan vietyä laajaan käyttöön. Tällä varmistetaan tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus.


FORBIO-hankkeessa selvitetään:

1. Miten metsien hoitoa tehostamalla ja mukauttamalla voidaan lisätä kestävästi ja resurssitehokkaasti metsäbiomassan tuotantoa eri tarpeisiin, huomioiden samalla muiden keskeisten ekosysteemipalveluiden tuottaminen ja riskien hallinta sekä tarve sopeutua ilmastonmuutokseen ja hillitä sitä (TP2). Tässä yhteydessä selvitetään eritoten erilaisten ilmastollisten riskien metsävaikutuksia (esim. metsien tuuli- ja lumituhoriskit, kuivuustuhot).
2. Miten kehittämällä puunhankintateknologiaa, -järjestelmiä ja infraa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin voidaan tehostaa metsävarojen hyödyntämistä ja sen resurssitehokkuutta ja vähähiilisyyttä sekä turvata uusien teollisten symbioosien raaka-ainehuolto (TP3).
3. Miten metsäbiomassan raaka-aineominaisuuksien parempi tunteminen ja uudet teknologiset ratkaisut mahdollistavat lisätä korkean jalostusasteen biokemikaalien ja muiden lopputuotteiden resurssitehokasta valmistamista puusta sekä optimoida integroitua puubiomassan kierrätystä (TP4).
4. Miten voidaan turvata koko metsäbiotalouden (mukaan lukien metsäbiomassan tuotanto ja käyttö) ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sekä hyväksyttävyys, pyrittäessä ilmastoneutraaliin ja resurssitehokkaaseen metsäbiotalouteen (TP5).
5. Miten globaalimuutos ja Euroopan toimintaympäristön muutos, EU:n politiikat ja kansainväliset markkinat sekä erilaiset julkiset päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat metsäbiotalouden kehitysmahdollisuuksiin Suomessa (TP6).


Vaikuttavuus

Hankkeen tulokset ja osaaminen hyödyttävät strategioiden ja politiikan valmistelijoita ja päättäjiä Suomen lisäksi laajemmin EU:ssa, mitä edesauttaa Euroopan Metsäinstituutin verkostot ja kanavat. Tutkimustuloksista viestitään monipuolisesti kotimaassa ja kansainvälisesti, jotta ne saadaan vietyä laajaan käyttöön. Tällä varmistetaan tutkimuksen yhteiskunnallinen merkittävyys ja vaikuttavuus.

Katso julkaisut

FORBIO mukana Ratkaisuja TIETEESTÄ -tapahtumassa