TRANSCIRC

Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi
Kiertotalous

CANEMURE complementary
Pohjois-Karjala

Toteuttajat
Suomen ympäristökeskus SYKE
Oulun yliopisto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

syyskuu 2017 - elokuu 2021

Rahoitus
Suomen Akatemia
Budjetti
625 000€
Linkit
SYKEn hankesivut TRANSCIRC-hankeposteri (englanniksi)

Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi-hankkeessa (TRANSCIRC) pyritään vastaamaan luonnonvarojen kestävän käytön sekä niiden niukkuudesta ja hupenemisesta johtuviin haasteisiin luomalla kehityspolkuja, jotka edistävät Suomen siirtymistä kohti kiertotaloutta.


TRANSCIRC-hankkeen tavoitteena on edistää resurssitehokasta kiertotaloutta niin kansallisella, alueellisella, paikallisella ja toimialakohtaisella tasolla ottaen huomioon myös Eurooppalaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön. Tavoitteena on tunnistaa nykyiset kiertotalouden toteutukseen liittyvät haasteet ja ongelmat sekä luoda taloudellisesti ja sosiaalisesti toimivia, ratkaistavissa olevia ja arvioituja tulevaisuuden suuntautuneita ratkaisuja näiden haasteiden voittamiseksi.

TRANSCIRC-hankkeessa luodaan konkreettisia kehityspolkuja, jotka koostuvat erilaisista tulevaisuuteen suuntautuvista toimenpiteistä, joilla pyritään vastaamaan EU:n asettamiin tavoitteisiin vaadittua laajemmin ja nopeammin sekä analysoidaan eri kehityspolkujen vaikutuksia parhaimpien mahdollisten toimenpiteiden löytämiseksi.

Siirtyminen kohti asianmukaisesti toteutettua kiertotaloutta, joka hyödyttää niin ympäristöä kuin taloutta, edellyttää:

 • systemaattista muutosta kuluttajien käyttäytymisessä ja elämäntavoissa, teollisissa ekosysteemeissä, kulutuksessa, tuotannossa ja politiikoissa kaikilla yhteiskunnan tasoilla
 • uudenlaista toimintaympäristöä niin tarjonnan kuin kysynnän näkökulmasta
 • uudenlaisia poliittisia sääntely- ja vaikutuskeinoja, joilla on täsmälliset tavoitteet sekä välineitä ja informaatiota, joilla tuetaan kuluttajien resurssiviisaita ja ympäristöystävällisiä valintoja, koko yhteiskunnan arvojen muutosta sekä menestyksekästä tutkimus- ja kehitystoimintaa kiertotalouteen siirtymisen nopeuttamiseksi
 • kiertotalouden toteuttamiseen liittyvien mahdollisten esteiden ja ongelmien tunnistamista ja selvittämistä
 • asianmukaisia ja toisiaan täydentäviä kansallisia, alueellisia, paikallisia ja yritystason indikaattoreita mittaamaan niin nykytilaa kuin kehitystä
 • uusia teknologioita innovaatiota, prosesseja, palveluja ja liiketoimintamalleja

TRANSCIRC-hanke toteutetaan 6 työpaketissa. Tavoitteena on laatia kattava tieteellinen arviointi parhaista ratkaisuista, joilla edistetään siirtymistä kiertotalouteen:

 • tarkastellaan resurssitehokkaan kiertotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden suuntauksia ja megatrendejä
 • tunnistetaan kiertotalouden kehitykseen liittyviä esteitä, haasteita, mahdollisuuksia ja ohjauskeinoja
 • tunnistetaan kiertotaloudelle keskeiset toimialat, toiminnot, prosessit sekä materiaalit, jäte- ja sivutuotevirrat
 • sovelletaan käytännön oppimista tapaustutkimuksista sekä vuorovaikutuksesta monenlaisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan luoda uutta tietoa ja ymmärrystä kiertotalouden edellytyksistä
 • bottom-up lähestymistapa tapaustutkimusten sekä eri alojen osallisten avulla auttaa tunnistamaan ja suunnittelemaan win-win-ratkaisuja eri toimijoille ja luomaan mahdollisuuksia tehostaa parhaita toimenpiteitä
 • suunnitellaan vaihtoehtoisia, innovatiivisia ja ratkaistavissa olevia skenaarioita ja kehityspolkuja
 • mallinnetaan ja analysoidaan tulevaisuuden skenaarioiden taloudellisia, sosiaalisia sekä ympäristövaikutuksia
 • tutkitaan kiertotalouden vaikutuksia ympäristöön ja talouteen materiaalivirtojen sekä yhdistämällä ympäristölaajennettu panos-tuotosanalyysi (ENVIMAT) dynaamiseen talouden tasapainomalliin (FINAGE / REFINAGE), joka tarjoaa mahdollisuuden tutkia vaikutuksia yksityiskohtaisellakin tuotteiden ja toimialojen tasolla.

Vaikuttavuus

TRANSCIRC-hankkeessa luodaan konkreettisia kehityspolkuja, jotka koostuvat erilaisista tulevaisuuteen suuntautuvista toimenpiteistä, joilla pyritään vastaamaan EU:n asettamiin tavoitteisiin vaadittua laajemmin ja nopeammin sekä analysoidaan eri kehityspolkujen vaikutuksia parhaimpien mahdollisten toimenpiteiden löytämiseksi.