Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä

Helsingin kaupunki: Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä
Energia, Rakennukset, Ruokajärjestelmät, Muu

Uusimaa
Helsinki

Toteuttajat
Helsingin kaupunki

3/2019 - 10/2024

Helsingin kaupungin osahankkeessa kehitetään vähähiilisiä hankintoja. Hankkeessa pilotoidaan hiilijalanjäljelle kriteerejä ja laskentamenetelmiä osana esimerkiksi rakentamisen, kuljetuksen, elintarvikkeiden ja ICT-laitteiden oikeita kilpailutuksia.


Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Merkittävänä hankkijana Helsinki on tärkeässä asemassa edistämässä ilmastoystävällisempien tuotteiden ja palveluiden kehittymistä. Huomioimalla ilmasto- ja ympäristövaikutukset jo hankintavaiheessa kaupunki voi saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä.


Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kaupungin hankinnat ryhmitellään ja niiden ilmastovaikutuksista tehdään arvio. Ilmastovaikutuksiltaan merkittävimmistä hankintaryhmistä valitaan pilottikohteet kaupungin hankinta-aikataulua seuraten. Valinnan yhteydessä selvitetään, miten hankintaryhmän hiilijalanjälki voidaan huomioida pilottikohteen hankintaprosessissa.

Onnistuneiden hankintapilottien taustalla avainasemassa ovat aktiivinen markkinavuoropuhelu sekä yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden kuntien ja kaupunkien kanssa.

Pilottikohteiden hankintaprosessit dokumentoidaan huolellisesti tulosten arviointia ja tiedon jakamista varten. Toteutuneiden hankintojen vaikuttavuutta arvioidaan muun muassa tavoitteiden saavuttamisen ja päästövähennysten näkökulmasta.

Opittuja hyviä käytäntöjä jaetaan aktiivisesti ja hankkijoiden osaamista kehitetään tarjoamalla ohjeistuksia, työkaluja ja hankintakoulutuksia.


© Saara Pellikka
Vaikuttavuus

Tavoitteena on saada aikaan onnistuneita esimerkkejä ja sovellettavia työkaluja, jotka edesauttavat kaupungin kestävien hankintojen kehittämistyötä.

Tavoitteena on myös että vastaavanlaisia hankintoja toteutetaan myös muissa Suomen kaupungeissa osahankkeen innoittamana.

Osahanke edistää kestäviä hankintoja ja toteuttaa näin ollen suoraan Helsingin kaupunkistrategiaa ja Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelmaa.