Suopeltojen ja ojitettujen suometsien päästöjen hillintäkeinot ja niiden käyttöönotto Suomessa

Luonnonvarakeskus Luke: Suopeltojen ja ojitettujen suometsien päästöjen hillintäkeinot ja niiden käyttöönotto Suomessa
Metsätalous

Valtakunnallinen
Pohjois-Pohjanmaa

Toteuttajat
Luonnonvarakeskus Luke

11/2019 - 10/2024

Luken osahanke auttaa löytämään tehokkaat kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiskeinot erityisesti suometsien ja turvemaapeltojen päästöjen hillitsemiseen ja tuottaa ohjeistuksen niiden ilmastoviisaille viljely- ja hoitokäytännöille.


EU:n ja Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamiseksi tarvitaan hyviä käytännön ratkaisuja ja työkaluja, joilla ilmastonmuutosta hillitsevät toimet johtavat todellisiin päästövähennyksiin. Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin 6 miljoonaa tonnia CO2-ekv. on peräisin suometsien maaperästä ja 8 miljoonaa tonnia CO2-ekv turvemaapelloilta. Nämä ovat päästökauppasektorin ulkopuolella merkittävimpiä päästöjen aiheuttajia.

CANEMURE-hanke tukee Suomen maatalousmaiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden toteuttamista ja metsien hiilinielun vahvistamista. Tulokset auttavat LULUCF-sektoria siirtymään ilmastoviisaisiin kestäviin ratkaisuihin kustannustehokkaasti.

Yhteistyötä tehdään sidosryhmien kanssa

Hankkeessa tehdään konkreettisia toimenpiteitä yhteistyössä maanomistajien kanssa, jolloin saadaan käyttökelpoista tietoa menetelmien mahdollisuuksista, rajoituksista, toteuttamiskelpoisuudesta ja kustannustehokkuudesta. Tutkimustuloksista ja ilmastoviisaista ratkaisuista ja suosituksista kerrotaan ja viestitään sekä sidosryhmille että laajemmin.

Kasvihuonekaasumittauksia tehdään kohteilla, joita käytetään myös koulutustilaisuuksissa, kun siirretään tutkimustietoa käytännön toimijoille, neuvontaorganisaatioille, maanviljelijöille ja metsänomistajille. Hankkeessa laadittujen mallien avulla ennakoidaan viljelymenetelmien ja metsänkäsittelyketjujen vaikutuksia hydrologiaan ja kasvihuonekaasupäästöihin.

Maatalouden peltokoealueet, joita käytetään myös esittelykohteina, sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla. Jatkuvapeitteisen metsäkasvatuksen esittelypaikat sijaitsevat eteläisessä Suomessa kuusivaltaisissa ojitetuissa suometsissä.

CANEMURE-hanke laajentaa ja täydentää SOMPA-hankkeessa Suomen Akatemian STN-rahoituksella tehtävää työtä.


Oheistus ja koulutusmateriaali tulee oppilaitosten, neuvontaorganisaatioiden, maankäytön suunnittelijoiden ja maanomistajien käyttöön.

Hankkeessa testataan suometsien hakkuukäytäntöjä, joissa kasvatetaan metsää jatkuvapeitteisenä ja joilla pohjaveden pinta pidetään nykyistä korkeammalla. Samaten todennetaan jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen vaikutukset turpeen kasvihuonekaasupäästöihin runsasravinteisilla kuusivaltaisilla kasvupaikoilla, jotka ovat puuntuotannon kannalta tärkeitä ja nykyisellään suuria päästölähteitä..

Pohjaveden pinnan tason ja puuston haihduttamisen vaikutuksia tutkitaan myös ojituksen ja ojien kunnostamisen tarpeen arvioinnin yhteydessä. Peltojen osalta tarkastellaan erilaisten kosteikkoviljelykasvien viljelymahdollisuuksia ja kehitetään niiden viljelymenetelmiä.

Kasvihuonekaasupäästöille pyritään määrittelemään hinta. Päästövähennyksiä, eri ohjaustapojen taloudellisia ja ympäristövaikutuksia vertaillaan eri ajanjaksoina.


Kosteikkoviljelyä © Kuva: Jaakko Heikkinen