KAISU – Kuntien ilmastoratkaisut

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma: Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman edistämishankkeet
Energia, Liikkuminen, Rakennukset, Kaupunkisuunnitteluprosessit, Ruokajärjestelmät, Maatalous, Metsätalous, Kiertotalous, Kuluttajat, Muu

CANEMURE complementary
Valtakunnallinen

Toteuttajat
Ympäristöministeriö

2018 - 2021

Rahoitus
Ympäristöministeriö
Budjetti
1 000 000 € per vuosi
(yht. 4 M€)
Linkit
Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma (ym.fi)

Ympäristöministeriön nelivuotinen Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä. Tavoitteena on vähentää kuntien ja alueiden sekä niiden sidosryhmien kasvihuonekaasupäästöjä mahdollisimman paljon, nopeasti, kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi.


Yhteistyö ja verkostoituminen kannattavat

Kunta voi suoraan vaikuttaa vain rajallisesti oman alueensa kasvihuonekaasupäästöjen määrään, mutta yhteistyöllä elinkeinoelämän, järjestöjen, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa kunta voi saada paljon aikaan. Monet kunnat tekevät tavoitteellista ja vaikuttavaa ilmastotyötä. Kuntien kannattaa verkostoitua ja tehdä yhteistyötä myös lähikuntien kanssa seudullisella ja maakunnallisella tasolla. Lisäksi kuntien ilmastotyö voi saada lisävauhtia erilaisista ilmastoverkostoista, joista monet kurottautuvat jopa yli Suomen rajojen. Parhaimmillaan paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen ilmastotyö on laajan ja monimuotoisen konsortion tavoitteellista ja kunnianhimoista yhteistoimintaa.

Ympäristöministeriön nelivuotinen Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä Suomessa. Tavoitteena on, että kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät mahdollisimman paljon, nopeasti, kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi. Tavoitteeseen tähdätään erityisesti kuntaorganisaatioiden ja kuntakonserneiden ilmastotyön edistämisen ja tukemisen kautta, mutta samalla huomioidaan myös kuntien ja alueiden muiden sidosryhmien mukaan ottaminen ilmastotyöhön.

Ohjelmalle on budjetoitu miljoonan euron vuotuinen siirtomääräraha neljän vuoden ajaksi (2018-2021).


Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on rahoittanut seuraavia hankkeita:

Hankinnat

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma rahoittaa vuosina 2019-2021 hankintoja, jotka mm. parantavat ilmastotyön päästölaskentaa ja oheisvaikutusten arviointia sekä ilmastojohtamista paikallisella ja alueellisella tasolla:

Kokeilun paikka, kansalaisen hiilijalanjäljen pienentäminen, 1.2.-30.1.2019

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma rahoitti vuoden 2019 aikana viittätoista pienkokeilua arkiliikkumisen, kotien energiatehokkuusratkaisujen sekä kestävän paikallisen kuluttamisen teemoissa:

Valtionavustukset

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma avustaa vuosina 2019–2020 aikana kahtatoista hanketta, jotka tähtäävät kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Hankkeissa pyritään sitouttamaan kuntien päättäjiä, kuntalaisia sekä kunnan alueella toimivia yrityksiä yhteisiin ilmastotekoihin. Teemoina ovat muun muassa rakennusten, liikenteen ja kulutuksen vähäpäästöisyys:

 • Keski-Suomen liitto – Pienten Keski-Suomen kuntien ilmastotyön tukeminen yhteistyöllä ja yksillä resursseilla, kuntien ilmastotyön integroiminen osaksi kunnan kiinteää toimintaa
 • Kotkan kaupunki ym. – Joukkoliikenteen ympäristöystävällisen paikallisbrändin korostaminen, saatavuuden ja käytettävyyden helpottaminen sekä ilmastopäästöjen huomioiminen kilpailuttamisessa
 • Turun kaupunki ym. – Resurssiviisaiden kuntien ja yritysten välisen ilmastoyhteistyön kehittäminen
 • Tampereen kaupunki – Kone- ja kuljetuskaluston liikennepäästöjen vähentäminen toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla
 • Lempäälän ja Vesilahden kunta – Ilmastoviestinnän ja -toimintamallien kehittäminen ja toteutus yhteistyössä kunnan eri toimialojen kanssa
 • Valonia – Vähähiilisen liikenteen edistäminen Varsinais-Suomessa – seutukuntakohtaisten tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat vaikuttavan päätöksenteon tukena
 • Kirkkonummen ja Vihdin kunnat – Kahden kunnan yhteinen ilmastokoordinaattori ja tavoitteellisen ilmastotyön juurruttaminen
 • Pirkanmaan liitto – Liityntäpysäköinnin kehittäminen julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyömallilla
 • Kauniaisten kaupunki – Kunnan energiatehokkuushankkeiden kartoitus, pitkän aikavälin suunnitelman laatiminen ja toimintamallien kehittäminen
 • Vantaan kaupunki – Vastuullinen vantaalainen -tapahtumakonsepti kuntalaisen hiilijalanjäljen pienentämisen kannustamiseksi
 • Päijät-Hämeen liitto – Kuntien asukkaiden elämäntapakokeilu sekä kuntien asukkaiden, työtekijöiden ja päättäjien haastaminen elämäntapatestiin ja sitouttaminen pitkäjänteiseen ilmastotyöhön
 • Kuopion kaupunki – Viisaat arjen matkat -kampanja alakoululaisille ja heidän vanhemmilleen

Vaikuttavuus

Tärkeimpiä osatavoitteita

 • Kuntien ja alueiden ilmastotyön edistäminen ja vauhdittaminen
 • Valtion ja kuntien välisen tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen ja voimistaminen ilmastotyön saralla
 • Suomen kuntien ja alueiden saaminen mukaan ilmastotyöhön, vetureina edelläkävijäkunnat, -maakunnat ja -verkostot
 • Paikallisen ja alueellisen ilmastotyön rahoitus: erityispaino hankkeissa, joiden tuloksia voidaan soveltaa ja hyödyntää mahdollisimman laajalti Suomessa
 • Parhaiden ilmastoratkaisujen levittäminen yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa
 • Kuntien ja alueiden ilmastoratkaisujen viestintä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla