Kuluttajanäkökulma ilmastopolitiikkaan

Kuluttajanäkökulma ilmastopolitiikkaan
Kuluttajat

Valtakunnallinen

Toteuttajat
LUKE ja Lappeenrannan – Lahden teknillinen yliopisto

1.1.2019 - 31.10.2019

Rahoitus
Ympäristöministeriö
Linkit
Kuluttajanäkökulma ilmastopolitiikkaan

Yksittäisten kuluttajien vaikutus ilmastonmuutoksen hillintään on usein aliarvioitu. Kotitalouksien osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on kuitenkin erittäin merkittäviä, noin 70% kotimaan loppukäytön kasvihuonekaasupäästöistä (SYKE:n ENVIMAT-malli).


Työn tavoitteena on selkeyttää ja jäsentää kuluttajanäkökulman käsittelyä ilmastopolitiikan yhteydessä. Selvitys antaa konkreettisia esimerkkejä mahdollisista ilmastonmuutoksen hillinnän poluista, joita voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa. Työ kohdentuu asumiseen, ruokaan, liikkumiseen sekä muihin kotitalouksien tuote- ja palveluketjuihin, jolloin tarkastelussa on mukana myös tuonti ja vienti.

Työ alkaa kirjallisuusselvityksellä ja asiantuntijahaastatteluilla, joilla dokumentoidaan eri tahojen ymmärrys kuluttajien roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kirjallisuusselvityksen jälkeen toteutetaan vuorovaikutteinen sidosryhmäprosessi, jonka aikana järjestetään kolme työpajaa. Työryhmä kokoaa vaiheissa 1.-2. laadittujen taustaselvitysten tulokset synteesiksi, joka sisältää linjauksia politiikkatoimista kuluttajien ilmastotoimien edistämiseksi.