VÄPPI

Vähähiilinen Lappi - Yhteistyöllä vähähiilisyyttä
Energia, Rakennukset

CANEMURE complementary
Lappi
Enontekiö, Kemi, Kolari, Ranua, Tervola, Ylitornio

Toteuttajat
Suomen metsäkeskus
Lapin ammattikorkeakoulu
Suomen ympäristökeskus SYKE

1.10.2018 - 31.3.2022

Rahoitus
EAKR 80 %, Kunnat 15 %, Hankkeen toteuttajat 5 %
Budjetti
455 000 €
Linkit
https://www.metsakeskus.fi/vahahiilinen-lappi

Väppi-hankeen tavoitteena on vauhdittaa kuntia, kuntalaisia ja yrityksiä energiatehokkuuden lisäämiseen, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämiseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Lisäksi pyritään kehittämään kohdekuntien ilmastotyötä sekä kunnista valittavia pilottikohteita ja viestimään niistä.


Vähähiilinen Lappi on ELY-keskuksen EAKR-kehittämishanke, jonka rahoitukseen ovat osallistuneet myös mukana olevat Lapin kunnat. Väpissä tullaan tekemään tiivistä yhteisyötä mukana olevien kuntien kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kuntia, kuntalaisia ja yrityksiä energiatehokkuuden lisäämistä, uusiutuvien ratkaisujen hyödyntämistä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Hankkeessa päivitetään kuntien nykytila energiavaltaisten toimintojen osalta, tehdään suunnitelmat päästöjen pienentämiseksi ja lähdetään toteuttamaan toimenpiteitä aktiivisesti. Kunnille on tarjolla valtakunnallinen kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkosto sekä kunta-alan energiatehokkuussopimukset, jotka ohjaavat ja motivoivat organisaatioita seuranta-, kehittämis- ja raportointivelvollisuuden kautta. Näihin verkostoihin tukeutuen tulemme käynnistämään Lappiin oman alueellisen yhteistyöverkoston vähähiilisyyden edistämiseksi, jonka avulla pyrimme innostamaan myös muut kunnat mukaan toimintaan.


Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat:

  • Lasketaan hankkeessa mukana olevien kuntien energiatase ja uusiutuvan energian potentiaali
  • Hankkeessa mukana oleville kunnille tehdään suunnitelma uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi.
  • Hankealueen kunnista valitaan pilottikohteita /  kiinteistöjä
  • Selvitetään, kuinka kunta tai muu kiinteistön omistaja voi toteuttaa energiatehokkuustoimenpiteitä.
  • Järjestetään ja mahdollistetaan kuntalaisten yhteishankintoja
  • Kehitetään toimintamallia, jolla kunnissa huomioidaan vähähiilisyys luonnollisena osana kaavoituksen ja rakentamisen suunnittelua
  • Seurataan energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen tähtäävien suunnitelmien toteutumista
  • Kestävän ja hajautetun energiantuotannon aluetaloudelliset vaikutukset
  • Selvitetään hankkeessa mukana olevien kuntien hajautetun energiantuotannon potentiaali ja mahdolliset tuotantoteknologiat
  • Rakennetaan Lapin vähähiilisten kuntien verkosto ja tuetaan kuntien liittymistä HINKU-verkostoon

Vaikuttavuus

Hankkeen toiminnan kautta kohdekunnat lähtevät kehittämään omia energiavaltaisia prosesseja ja panostavat entistä enemmän ilmastotyön sekä alueellisten  resurssien huomioon ottamiseen. Alueen yritykset investoivat uusiutuvaan energiaan ja hyödyntävät käytettävissä olevia tukia. Kuntalaiset puolestaan saavat puolueetonta tietoa energiaratkaisuista, joka osaltaan helpottaa päätösten tekoa ja siirtymistä puhtaampaan energiankäyttöön ja energiatehokkuuteen.